UPOZORNENIE

Táto správa a všetky k nej priložené súbory sú dôverné a sú určené výlučne adresátovi správy. Obsah správy a jej príloh môžu podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. V prípade, ak nie ste oprávneným adresátom tejto správy, nie ste oprávnený túto správu spracúvať, šíriť, zverejňovať, kopírovať a ani iným spôsobom sprístupňovať jej obsah tretím osobám. V prípade, že ste túto správu obdržali neoprávnene, prosím informujte obratom odosielateľa tejto správy  a vymažte ju zo svojho počítača resp mailového servera..

V zmysle ustanovení európskeho nariadenia č. 2016/679 (GDPR)  o ochrane osobných údajov,  ktoré nadobudlo účinnosť 25.05.2018 si Vás touto cestou dovoľujeme informovať, že naša spoločnosť ako prevádzkovateľ, resp. príjemca osobných údajov publikovala informáciu o spracovaní osobných údajov klientov na firemnej web stránke našej spoločnosti  v sekcii Informácie o spracovaní osobných údajov pod nasledujúcim linkom: https://www.imet.sk/informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov/

Pre uplatnenie Vašich práv a vybavenie Vašich žiadostí alebo námietok, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov prosím kontaktujte našu zodpovednú osobu e-mailom na zodpovednaosoba@imet.sk

 

CONFIDENTIALITY NOTICE

This e-mail and any attachments are confidential and intended solely for the use of the recipient. The content of this e-mail and any attachments might be subject to special rules protection. In case you are not authorised recipient, you are notified that you are not allowed to process, disseminate, disclose, copy or distribute the information to the third-party recipient. Please notify the sender immediately if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your computer or e-mail server.

In terms of provisions of the European data protection regulation No. 2016/679 (GDPR), which came into force on May 25th, 2018 let us inform you that information concerning  processing of clients company and business personal data were published by our company as a data processor and recipient on the company web site  https://www.imet.sk/en/information-about-personal-data-processing/

To apply your rights and to execute of your claims or reclamations concerned to personal data processing please contact our Data Protection Officer using the following e-mail: zodpovednaosoba@imet.sk