Informácia o spracúvaní osobných údajov

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“)

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t.j. osobou, ktorej sa týkajú osobné údaje, ktoré spracúvame.

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť IMET, a. s., so sídlom Bardejovská 1/C, 040 11 Košice, IČO: 36 185 957, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 982/V (ďalej len „prevádzkovateľ)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. +421-2-6020 2911, e- mail: imet@imet.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu e-mailom na adresu: zodpovednaosoba@imet.sk

 

Odkiaľ získavame osobné údaje?                                                

Osobné údaje získavame vo väčšine prípadov priamo od dotknutých osôb. V prípade, ak získame osobné údaje dotknutej osoby z iného zdroja, poskytneme jej aj informáciu, z akého zdroja sme jej osobné údaje získali a informáciu o kategórii dotknutých osobných údajov.

 

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 • na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť účasť dotknutej osoby vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie. 

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované. Súhlas možno odvolať písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na tejto e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@imet.sk .

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe.

 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete ďalej v tomto dokumente.

 

Na aké účely spracúvame osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

 

 • na účel vybavenia požiadavky záujemcu o službu, vrátane požiadavky zadanej prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára na webe (dopyt v súvislosti s ponúkanými službami)

V tejto súvislosti budeme spracúvať osobné údaje:

 • kontaktnej osoby záujemcu o službu (zamestnanca, osoby konajúcej za spoločnosť/ organizáciu); v tomto prípade je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), a to záujem poskytnúť službu a zabezpečiť komunikáciu so záujemcom o službu
 • záujemcu o službu (ak ide o fyzickú osobu); spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy)

Osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb alebo od záujemcu o službu, pričom spracúvame bežné osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailový príp. telefonický kontakt, príp. väzba na právnickú osobu, ktorej kontaktnou osobou je dotknutá osoba a údaj o jej funkcii/ pozícii. Ak sa údaje získavajú prostredníctvom kontaktného formulára, spracúvame údaje v rozsahu vyplneného formulára.

Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy (poskytnutia služby), najviac však 1 rok.

 

 • na účel zaznamenávania interných činností prevádzkovateľa smerujúcich k získaniu zákazníka (predajný proces)

Uvedený účel zahŕňa interné činnosti spojené so zaznamenávaním priebehu procesu komunikácie, stretnutí, rokovaní a ďalších činností, ktoré musia byť vykonané pred uzatvorením obchodu s potenciálnym zákazníkom na základe jeho dopytu/ objednávky.

V tomto prípade ide o spracúvanie, ktoré je:

 1. nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy), alebo
 2. na základe nášho oprávneného záujmuevidovať a kontrolovať proces kontraktácie. V tomto prípade spracúvame bežné osobné údaje fyzických osôb konajúcich v mene potenciálneho zákazníka, ktorý prejavil záujem o naše služby, resp. jeho zamestnancov (v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailový príp. telefonický kontakt, väzba na právnickú osobu, ktorej kontaktnou osobou je dotknutá osoba a údaj o jej funkcii/ pozícii).

Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy, najviac však 1 rok.

 • na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník – fyzická osoba).

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 

 • na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (dodávateľ – fyzická osoba podnikateľ).

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 

 • na účel platného uzatvorenia a zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov

Na tento účel spracúvame osobné údaje osôb oprávnených konať v mene dodávateľov a zákazníkov ako aj údaje ich zamestnancov uvedené v zmluvách uzatváraných v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov resp. v návrhoch týchto zmlúv. Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 

 • na účel riadnej identifikácie zmluvnej strany

Na tento účel spracúvame osobné údaje na základe zákonnej požiadavky na riadnu identifikáciu zmluvnej strany, ak je zmluvnou stranou fyzická osoba.

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 

 • na účel obchodnej komunikácie

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa na uskutočňovaní komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi pri vykonávaní podnikateľských činností.

Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu so zákazníkom/ dodávateľom.

 

 • na účely zasielania marketingových e-mailov a elektronických newslettrov

Na základe Vášho súhlasu budeme spracúvať údaj o Vašej e-mailovej adrese, na ktorú Vám budeme zasielať e-mailové správy s prezentáciou ponúkaných služieb a akciových ponúk, pozvánky na podujatia a newslettere. Osobné údaje sú na tento účel spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas je dobrovoľný. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade, ak sme Vašu e-mailovú adresu získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme na tento účel spracúvať Vaše údaje na základe nášho oprávneného záujmu informovať našich zákazníkov o novinkách v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb, vrátane zasielania pozvánok na firemné podujatia a prezentácie. Na základe oprávneného záujmu vykonávame len marketing vlastných podobných tovarov a služieb. Dotknutá osoba má v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nesmieme spracúvať.

Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na zrušenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku.

Doba uchovávania: 5 rokov, resp. po dobu uvedenú v súhlase (5 rokov od udelenia súhlasu).

 

 • na účel kontaktovania potenciálneho zákazníka so žiadosťou o súhlas na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

V tomto prípade spracúvame osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu: osloviť potenciálneho zákazníka (resp. jeho kontaktnú osobu) so žiadosťou o súhlas na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely.

Ide o prípad kedy sme osobné údaje potenciálneho zákazníka resp. jeho kontaktnej osoby získali z iných zdrojov a chceme ho osloviť so žiadosťou o udelenie súhlasu so spracúvaním jeho údajov na marketingové účely. Dotknutú osobu budeme kontaktovať najneskôr do jedného mesiaca od získania jej osobných údajov, pričom jej pri prvej komunikácii poskytneme informáciu o zdroji z ktorého sme získali jej osobné údaje a o kategóriách dotknutých osobných údajov. Na tento účel spracúvame osobné údaje len v prípade, ak možno odôvodnene predpokladať, že potenciálny zákazník by mohol mať záujem o naše služby.

Doba uchovávania: po dobu nevyhnutne potrebnú na oslovenie potenciálneho zákazníka a vyžiadanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však po dobu 1 mesiaca.

 

 • na účel zasielania blahoželania pri príležitosti narodenín zákazníkov a kontaktných osôb zákazníkov

Na tento účel spracúvame osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu rozvíjať vzťah so zákazníkomprejaviť mu vďaku za vzájomnú spoluprácu.

Doba uchovávania: počas trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom.

 

 • na účel evidencie hostí a poskytovania služieb ubytovaným hosťom v Zámockom hoteli Galicia Nueva

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb).

Doba uchovávania: 10 rokov.

 

 • na účel plnenia zákonných povinností v súvislosti s evidenciou občanov a cudzincov ubytovaných Zámockom hoteli Galicia Nueva

 

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona
č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Ako ubytovateľ sme povinní viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje údaje o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu
a dobu ubytovania. Pri ubytovaní cudzinca sme povinní overiť jeho totožnosť, do knihy ubytovaných uviesť aj jeho štátnu príslušnosť a dátum narodenia a zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania.

Doba uchovávania: 10 rokov.

 

 • na účel kontaktovania ubytovaného hosťa Zámockého hotela Galicia Nueva v núdzových prípadoch

Spracúvanie telefonického kontaktu ubytovaného hosťa hotela sa uskutočňuje v prípade, ak nám na to hosť udelil svoj súhlas. Súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba má právo ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať e-mailom na recepcia@hotelgalicianueva.sk alebo asistentka@hotelgalicianueva.sk alebo zodpovednaosoba@imet.sk alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa. V prípade neudelenia súhlasu nemôžeme telefonicky informovať hotelového hosťa v núdzových prípadoch (ak sa vyskytne nejaká mimoriadna/ nepredvídaná udalosť, ktorá by na neho mala resp. mohla mať dopad).

Doba uchovávania: počas doby ubytovania.

 

 • na účel organizovania prezentácii, školení, firemných podujatí a eventov, svadieb v priestoroch Zámockého hotela Galicia Nueva, vrátane vybavenia požiadavky – dopytu na uvedené služby hotela zadanej prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa www.zamockyhotelgalicianueva.sk alebo formou mailovej komunikácie

V tejto súvislosti budeme spracúvať osobné údaje:

 • kontaktnej osoby záujemcu o službu hotela (zamestnanca, príp. osoby konajúcej za spoločnosť/ organizáciu); v tomto prípade je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), a to záujem poskytnúť službu a zabezpečiť komunikáciu so záujemcom o službu
 • záujemcu o službu hotela (ak ide o fyzickú osobu napr. pri organizovaní svadby); spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy) a na plnenie zmluvy s dotknutou osobou (zmluvné vzťahy).

Osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb alebo od záujemcu o službu, pričom spracúvame bežné osobné údaje – meno a priezvisko, kontaktné údaje, pracovná pozícia resp. funkcia (pri kontaktných osobách) príp. iné údaje súvisiace s udalosťou, ktorá sa v hoteli organizuje napr. dátum svadby dotknutej osoby.

Doba uchovávania: do skončenia prezentácie/ školenia/ firemného podujatia/ eventu/ svadby
v priestoroch hotela; najviac však 1 rok.

 

 • na účel prezentácie podujatí (svadieb a osláv) organizovaných prevádzkovateľom v priestoroch Zámockého hotela Galicia Nueva zverejňovaním fotografií z týchto podujatí na webovej stránke hotela zamockyhotelgalicianueva.sk

Osobné údaje (fotografie) na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba má právo ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  Súhlas je možné odvolať e-mailom na recepcia@hotelgalicianueva.sk alebo asistentka@hotelgalicianueva.sk alebo zodpovednaosoba@imet.sk alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok ako aj návštevníci webovej stránky hotela.

Doba uchovávania: fotografie sa zverejňujú na webe po dobu 1 roka odo dňa ich zverejnenia, následne sa fotografie vymažú a neuchovávajú sa.

 

 • na účel vybavenia reklamácie

Na tento účel spracúvame osobné údaje fyzických osôb, ktoré u nás reklamujú produkty/ služby, ktoré sme im dodali/ poskytli. V prípade, ak ste spotrebiteľ uplatňujúci reklamáciu našich produktov/ služieb, budeme na účel vybavenia Vašej reklamácie spracúvať Vaše osobné údaje, nakoľko je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (prevádzkovateľ je v zmysle tohto zákona povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie ako aj na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie a pod.).

V prípade, ak ide o reklamáciu uplatnenú dotknutou osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, budeme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel na základe zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a z ktorej Vám vyplýva právo na uplatnenie si zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia reklamácie.

 

 • na účel ochrany majetku prevádzkovateľa monitorovaním prevádzkových priestorov prevádzkovateľa kamerovým systémom

V tomto prípade spracúvame osobné údaje osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch na základe nášho oprávneného záujmu: ochrana majetku prevádzkovateľa a predchádzanie vzniku škôd.

Doba uchovávania: 15 dní odo dňa vyhotovenia záznamu, a v odôvodnených prípadoch po dobu potrebnú na prešetrenie zaznamenaného konania dotknutej osoby a/alebo na preukázanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vzniknutých v súvislosti s dianím zaznamenaným na kamerovom zázname.

 

 • na účel evidencie návštev v priestoroch prevádzkovateľa

V tomto prípade spracúvame osobné údaje návštevníkov a iných osôb vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa: chrániť majetok prevádzkovateľa a zabrániť nekontrolovanému vstupu cudzích osôb do priestorov prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: 1 rok od posledného záznamu v knihe návštev.

 

 • na účel evidencie a vybavovania podnetov dotknutých osôb v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Na tento účel spracúvame osobné údaje z dôvodu, že je to nevyhnutné na plnenie si našej zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doba uchovávania: 3 roky odo dňa doručenia podnetu.

 

 • na účel vnútorných administratívnych činností realizovaných v rámci skupiny podnikov IMET (spoločná databáza klientov a systém interných predpisov v rámci skupiny)

Ako prevádzkovateľ, ktorý je súčasťou skupiny IMET (bližšie definovaná v časti o príjemcoch) máme oprávnený záujem na prenose osobných údajov našich zamestnancov a zákazníkov (resp. ich kontaktných osôb) v rámci skupiny. Týmto oprávneným záujmom sledovaným prevádzkovateľom a ostatnými podnikmi v skupine je záujem na efektívnom fungovaní činností a vzťahov v rámci skupiny podnikov. Osobné údaje v rámci skupiny prenášame v rozsahu nevyhnutnom v súvislosti s daným účelom.

Doba uchovávania: po dobu kedy je dotknutá osoba evidovaná v databáze klientov (zákazníci resp. ich kontaktné osoby); a v prípade zamestnancov po dobu trvania ich pracovnoprávneho vzťahu.

 

 • na účel strategického riadenia podnikov v skupine IMET

Máme oprávnený záujem na prenose osobných údajov zamestnancov, členov orgánov (predstavenstva a dozornej rady) a zákazníkov resp. ich kontaktných osôb v rámci skupiny podnikov IMET a našim akcionárom. Oprávneným záujmom sledovaným nami (ako riadiacim podnikom), ostatnými podnikmi v skupine a našimi akcionármi je záujem na účinnom strategickom riadení činností podnikov v skupine a na účinnom vykonávaní kontroly riadiacim podnikom. Osobné údaje poskytujeme ostatným podnikom v skupine a našim akcionárom v rozsahu nevyhnutnom na daný účel.

Doba uchovávania: záznam zo stretnutia vedení podnikov skupiny IMET a akcionárov prevádzkovateľa uchovávame po dobu 10 rokov.

 

 • na účel výberového konania (uchádzači o zamestnanie u prevádzkovateľa)

Spracúvanie osobných údajov uchádzača o zamestnanie u prevádzkovateľa zahŕňa najmä činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

Doba uchovávania: do skončenia výberového konania.

 

 • na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie

V tomto prípade spracúvame osobné údaje uchádzača o zamestnanie na základe súhlasu dotknutej osoby (uchádzača). V prípade, ak nám udelíte svoj súhlas, budeme na tento účel spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako uchádzač o zamestnanie poskytli v životopise, v motivačnom liste, dotazníku ako aj inak napr. pri osobnom pohovore. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez udelenia súhlasu Vás žiaľ nemôžeme viesť v našej evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Doba uchovávania: po dobu uvedenú v súhlase (1 rok).

 

 • na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: 10 rokov (v súlade so zákonom o účtovníctve – § 35).

 

 • zavedenie ISO medzinárodného štandardu (systému manažérstva kvality)

Spracúvanie sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa na zvýšení funkčnosti a kvality systému riadenia prevádzkovateľa zavedením systému manažérstva kvality.

Doba uchovávania: 10 rokov od vypracovania audítorskej správy z auditu.

 • na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný.

 

 • na účel vedenia agendy porád vedenia

Osobné údaje zamestnancov a našich zákazníkov spracúvame na poradách vedenia na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť informovanosť, funkčné riadenie a operatívne riešenie pracovných a obchodných záležitostí vedením prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: záznamy z porád vedenia uchovávame po dobu 10 rokov.

 

 • na účel manažmentu prístupov a kľúčového režimu

Tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou prístupových kódov a hesiel do jednotlivých informačných systémov a databáz prevádzkovateľa ako aj evidenciou prístupov do priestorov prevádzkovateľa. V tomto prípade spracúvame osobné údaje pretože ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu do systémov, databáz a vybraných priestorov prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: dokumentácia týkajúca sa manažmentu prístupov a kľúčového režimu preukazujúca prístupové oprávnenia konkrétneho užívateľa k jednotlivým informačným systémom, musí byť uchovávaná po dobu 5 rokov od zrušenia jeho prístupových práv. Evidenciu pridelenia a vrátenia kľúčov od priestorov prevádzkovateľa uchovávame po dobu 5 rokov od odovzdania (vrátenia) kľúča.

 

 • na registratúrne účely, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom (t.j. po dobu, počas ktorej pôvodca registratúry potrebuje registratúrny záznam na svoju činnosť) – konkrétne lehoty určuje Registratúrny plán. Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

 

 • na účel vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

 

 • na účel vedenia agendy spoločnosti, zápisu a oznámenia zmien do obchodného registra

Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník).

Doba uchovávania: osobné údaje spracúvané na tento účel (obsiahnuté napr. v zápisniciach z valného zhromaždenia ako aj v ďalších spoločensko-právnych dokumentoch spoločnosti) uchovávame počas trvania právnej subjektivity prevádzkovateľa (aj v prípade zrušenia spoločnosti s právnym nástupcom).

 

 • na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môžeme poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie.

Doba uchovávania: po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt; na plnenie registratúrnych povinností prevádzkovateľa je súvisiaca dokumentácia uchovávaná 5 rokov od právoplatného skončenia príslušného konania alebo od vysporiadania (splatenia) vymáhaného právneho nároku.

 

 • na účel právneho zastupovania (mimo konaní)

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, ide o využívanie právnych služieb advokátov napr. formou pripomienkovania zmlúv a ich dodatkov (vrátane príloh) uzatváraných s dotknutými osobami alebo participácie na stretnutiach a inej komunikácii s dotknutými osobami. V rámci tohto účelu poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje advokátovi.

Vaše osobné údaje v tomto prípade poskytujeme advokátovi na základe nášho oprávneného záujmu: zabrániť vzniku škôd využitím odborných právnych služieb.

Doba uchovávania: 5 rokov od skončenia poskytovanej služby právneho zastupovania a v odôvodnených prípadoch aj dlhšie po dobu kým je to nevyhnutné na zabezpečenie a hájenie oprávnených záujmov a právnych nárokov prevádzkovateľa.

 

 • na účel riadneho označenia sporovej strany v súdnom spore a dlžníka v návrhu na exekúciu

Je našou zákonnou povinnosťou riadne identifikovať a označiť osobu dlžníka v návrhu na exekúciu (Exekučný poriadok), ako aj osobu žalobcu či žalovaného v súdnom konaní (Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok).

Doba uchovávania: po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt; na plnenie registratúrnych povinností prevádzkovateľa je súvisiaca dokumentácia uchovávaná 5 rokov od právoplatného skončenia príslušného konania alebo od vysporiadania (splatenia) vymáhaného právneho nároku.

 

 • na účel colných deklarácií

Tento účel zahŕňa spracúvanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom v súvislosti s činnosťami spojenými s vybavením dokladov na cezhraničný prevoz tovaru a platením cla. Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doba uchovávania: 10 rokov odo dňa právoplatného skončenia colného konania, ktoré začalo podaním colného vyhlásenia, v odôvodnených prípadoch po dobu 20 rokov od konca roka, v ktorom sa stal nedoplatok na colnom dlhu splatný.

 

 • na účel zabezpečenia konania v mene prevádzkovateľa (najmä uzatváranie zmlúv a vykonanie iných právnych úkonov v mene prevádzkovateľa)

Spracúvanie osobných údajov členov predstavenstva je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle Obchodného zákonníka.

Doba uchovávania: po dobu trvania funkcie člena predstavenstva, pričom údaje v jednotlivých dokumentoch sa uchovávajú po dobu, po ktorú je potrebné tieto dokumenty uchovávať na plnenie registratúrnych povinností prevádzkovateľa.

 • na účel plnenia zmlúv o výkone funkcie (manažérskych zmlúv) uzavretých s členmi predstavenstva

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (člen predstavenstva).

Doba uchovávania: 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 

 • na účel vedenia kroniky prevádzkovateľa

Na tento účel spracúvame osobné údaje zamestnancov a členov predstavenstva (vrátane bývalých) na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa dokumentovať činnosť prevádzkovateľa a prezentovať firemnú kultúru.

Doba uchovávania: 20 rokov od ukončenia vedenia kroniky.

 

 • na účel vedenia agendy personalistiky a mzdovej agendy

Osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe:

 1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (pracovná zmluva resp. dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, dohoda o hmotnej zodpovednosti), alebo
 2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ide najmä o povinnosti v zmysle:
 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov.

Na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje zamestnancov, bývalých zamestnancov ako aj bežné osobné údaje iných dotknutých osôb – manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb (tieto údaje nám poskytuje zamestnanec).

Doba uchovávania: Doba uchovávania osobných údajov zamestnancov je bližšie špecifikovaná v osobitnom dokumente určenom pre zamestnancov. Osobné údaje iných dotknutých osôb, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našich zákonných povinností, uchovávame po dobu stanovenú v zmysle platných právnych predpisov (10 rokov).

 

 • na účel plnenia povinností voči Sociálnej poisťovni

Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na plnenie týchto povinností nám bežné osobné údaje manželov alebo manželiek zamestnancov, ich vyživovaných detí, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, poskytujú zamestnanci.

Doba uchovávania: 10 rokov

 • na účel plnenia povinností voči zdravotnej poisťovni

Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na plnenie týchto povinností nám bežné osobné údaje manželov alebo manželiek zamestnancov, ich vyživovaných detí, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, poskytujú zamestnanci.

Doba uchovávania: 10 rokov

 

 • na účel plnenia daňových povinností prevádzkovateľa (ako zamestnávateľa)

Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: 10 rokov

 

 • na účel plnenia povinností voči doplnkovej dôchodkovej sporiteľni

Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: 10 rokov

 

Príjemcovia osobných údajov:

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

 • advokát,
 • exekútor,
 • banka,
 • poskytovateľ poštových služieb,
 • externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov (napr. externý dodávateľ CRM systému, externý správca IS – Obchodné prípady),
 • spoločnosť vykonávajúca certifikačný audit integrovaného manažérskeho systému,
 • audítorská spoločnosť vykonávajúca štatutárny audit,
 • externý poskytovateľ personálnych služieb,
 • poskytovateľ pomocných služieb potrebných pre bežnú administratívu,
 • poskytovateľ manažérskych služieb riadenia spoločnosti v oblasti sledovania finančných operácií, finančného toku peňazí,
 • poskytovateľ externej podpory a prevádzky webových stránok,
 • externí poskytovatelia služieb v oblasti marketingových činností a PR služieb,
 • spoločnosť vykonávajúca externú správu hotelového systému HORES. FoodMAn,
 • poskytovatelia služieb v oblasti spracovania miezd a personalistiky.

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

Príjemcami zverejnených osobných údajov (fotografie zo svadieb, osláv) sú návštevníci webovej stránky hotela.

Na účely definované v tomto dokumente sú príjemcami osobných údajov aj spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny podnikov IMET, a to:

 • IMET-AKE s.r.o., so sídlom: M.Sch. Trnavského 2/B, Bratislava – mestská časť Dúbravka 841 01, IČO: 31 341 870, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4309/B;
 • IMET-TEC, a.s., so sídlom: M.Sch. Trnavského 2/B, Bratislava – mestská časť Dúbravka 841 01, IČO: 36 822 213, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4220/B;
 • AKE Skalica, s.r.o., so sídlom: Nádražná 33, Skalica 909 01, IČO: 44 598 106, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23211/T.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňujeme, s výnimkami uvedenými nižšie

V súvislosti s uzatváraním obchodov so zákazníkmi resp. dodávateľmi z tretích krajín (mimo EÚ) sa osobné údaje členov predstavenstva prevádzkovateľa konajúcich v mene prevádzkovateľa prenášajú do tretej krajiny. Zmluvným partnerom z tretích krajín sa prenášajú aj údaje našich zamestnancov, ktoré im poskytujeme/ sprístupňujeme v súvislosti s plnením ich pracovných povinností (v súlade s ust. § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). K prenosu osobných údajov zamestnancov do tretích krajín môže dôjsť aj vtedy, ak je to nevyhnutné v súvislosti s realizáciou zahraničnej pracovnej cesty do tretej krajiny.

Zoznam tretích krajín, do ktorých osobné údaje prenášame je špecifikovaný v osobitnom dokumente, ktorý je prevádzkovateľom podľa potreby aktualizovaný a na požiadanie prístupný dotknutým osobám.

O konkrétnom prenose a o podmienkach jeho uskutočnenia dotknuté osoby informujeme vždy osobitne. V prípade, ak nejde o krajinu zaručujúcu primeranú úroveň bezpečnosti v zmysle rozhodnutia Európskej komisie, budú na prenos využité iné inštitúty v súlade s GDPR. Zároveň, v prípade, ak by neexistovalo rozhodnutie o primeranosti ani primerané záruky prenosov, uskutočníme takýto prenos len na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby (po tom, ako bola informovaná o rizikách, ktoré takéto prenosy môžu pre ňu predstavovať z dôvodu absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk) alebo v prípade, ak je takýto prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou
a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby.

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

 

Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné – na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanoveniach čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.